Algemene Voorwaarden

Importeur van hardloopkleding
Detailhandel online van hardloopkleding
Ontwerper en producent van hardloopkleding

ALGEMENE VOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar op  24 januari 2017

Artikel 1  –  Algemeen

1.1 RunColor.nl is gevestigd en kantoorhoudend aan de Alexanderstraat 37 in Hoorn en staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn, onder de naam RunColor.nl, onder nummer 37105929, sinds 7 oktober 2010.
RunColor.nl is een importeur, ontwerper en producent  van hardloopkleding in het bijzonder en tevens van andere sportkleding.  RunColor.nl is een online winkel voor de detailhandel van hardloopkleding in het bijzonder en tevens van overige sportkleding.

1.2 De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bestellingen. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

1.3 Als een klant van RunColor.nl onze voorwaarden niet respecteerd zoals deze zijn geformuleerd vervalt alle recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order.  RunColor.nl behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen van een klant.

Artikel 2  –  Toepassingen

2.1 De algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de internetsite van RunColor.nl, of via Facebook-Messenger, of via het e-mailadres  “info@runcolor.nl”   waarbij RunColor.nl als leverancier van producten optreedt.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, geschiedt onder de aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RunColor.nl ingeschakelde tussenpersonenen en andere derden.

Artikel 3  –  Aanbiedingen

3.1  Vooraf aan de aanbieding krijgt elke klant een standaard e-mail toegestuurd waarin zijn opgenomen de informatie over de bestelling en vragen aan de klant over de bestelling om deze naar wens tot stand te brengen. Gevraagd wordt naar de kleur(en), de opdrukken, de benodigde maten om de kleding op de juiste maat te maken en naar de adres gegevens van de klant.

3.2 Alle aanbiedingen van RunColor.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. RunColor.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden.Hierover nemen we uiteraard voor verzending contact op met de betreffende afnemer.

Artikel 4  –  Prijzen

4.1  Alle prijzen die vermeld staan op de internetsite van RunColor.nl zijn in euro’s, inclusief de b.t.w. en exclusief de verzendkosten en de ontwerpkosten.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.  Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.  Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt is de afnemer aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.  Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.

Artkel 5  –  Afzetgebied

5.1 Er worden goederen geleverd aan klanten in binnen- en buitenland.

Artikel 6  –  Bezorgkosten en ontwerpkosten

6.1 De bijdrage in de verzendkosten is € 5,00 voor een klein pakket (maximaal drie artikelen) en € 8,00 voor een groter pakket.  Dit bedrag wordt toegevoegd aan het besteloverzicht. Voor afleveringen op adressen in het buitenland worden verzendkosten per land in rekening gebracht.

6.2  Alle prijzen van de producten op de internetsite van RunColor.nl zijn, tenzij anders vermeld in de op het product hebbende informatie, exclusief verzend- en bezorgkosten en exclusief de kosten van het ontwerp. De kosten van elk ontwerp bedraagt € 12.50

Artikel 7  –  Intelectuele eigendom en auteursrechten

7.1  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt RunColor.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die RunColor.nl toekomen op grond van auteurswet.

7.2  Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk is overeengekomen.

7.3  De in het kader van de overeenkomst eventueel door RunColor.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van RunColor.nl ongeachte of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7.4  Alle door RunColor.nl verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RunColor.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeid.

7.5  RunColor.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8  –  Levering

8.1  RunColor.nl zal ervoor zorgen dat de door de klant middels een order via internet bij RunColor.nl bestelde producten uit voorraad tot maximaal drie werkdagen worden geleverd.  Bestelde producten die moeten worden geproduceerd door de fabriek maximaal vier weken na ontvangst van de betaling van de bestelde producten en na het akkoord van de bestelling (na akkoord van het ontwerp). Mochten er onvoorziene omstandigheden zich voordien met het uitleveren van producten omdat het produceren door de fabriek langer gaat duren dan de gestelde vier weken dan wordt de consument hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft dan het recht de opdracht te ontbinden.

8.2  Tijdens het transport is het risico voor RunColor.nl

8.3  Een bestelling die uit meer dan één product bestaat kan in verschillende leveringen worden uitgeleverd.

8.4  RunColor maakt voor de leveringen gebruik van de diensten van PostNL.  Het eigendom van de producten gaat over bij de levering.

8.5  RunColor.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.  De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door RunColor.nl gedragen.

Artikel 9  –  Betalen

9.1  Betaling kan geschieden op wijze zoals aangegeven tijdens het betaalproces.  Aan de bestelling van een klant kunnen nadere  (betaling-/bestel-) voorwaarden worden gesteld.  na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail  met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten, vermeld. betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

9.2  In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van RunColor.nl en de verplichtingen van de consument jegens RunColor.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10  –  Retour producten

10.1 In geval van koop op afstand heb je gedurende 14 dagen na ontvangst van het bestelde artikel het recht de koop op afstand te ontbinden.  Het artikel kan geretourneerd worden, mits voorzien van originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes. Het product dient verder ongebruikt en/of ongedragen te zijn en in nieuwe staat, is het toch gebruikt en is er aantoonbare schade dan heeft RunColor.nl het recht om deze retour niet te accepteren.

10.2 Indien je een beschadigd product hebt ontvangen wprdt deze door RunColor.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiertoe dien je binnen 14 werkdagen contact op te nemen met het bekende e-mailadres van RunColor.nl:  info@runcolor.nl

10.3 Indien je in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door RunColor.nl kosteloos omgeruild voor het door jou besteld product. Hiertoe dien je binnen 14 werkdagen contact op te nemen met het bekende e-mailadres can RunColor.nl:   info@runcolor.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per email aan ons melden.

10.4 RunColor.nl behoudt zich het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten al zijn gebruikt of door schuld anders dan die van RunColor.nl of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens de retourzending zijn voor rekening van de klant.  RunColor.nl zal nadat de producten zijn geretourneerd het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 14 werkdagen aan de klant retourneren.

10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat het naar het oordeel van RunColor.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of aan de andere kant voor risico van de klant komt zal RunColor.nl de klant hiervan in kennis stellen, waarna RunColor.nl het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 14 werkdagen aan de klant zal retourneren.

10.6 Een product dat aan de klant geleverd op bestelling, dat wil zeggen op maat gemaakt, in kleur bedrukt en van opdrukken en tekst voorzien kan niet worden geretourneerd. Het product kan uiteraard wel worden geretourneerd als de materialen niet zijn zoals besteld, en/of als maten niet zijn zoals overeengekomen, en/of als de kleuren niet zijn zoals overeengekomen, en/of als de opdrukken niet zijn zoals overeengekomen.

Artikel 11  –  Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.

11.1  Reclamering betreffende gebreken, ook bij niet zichtbare gebreken, in de producten kan via een e-mail naar RunColor.nl en dienst zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging.  Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.  De bevoegde Nederlandse rechter is bij  aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen RunColor.nl en de wederpartij mochten ontstaan.  Klachten over je order dien je altijd binnen 14 werkdagen schriftelijke of per e-mail aan ons te melden.

11.2  Vorderingen en verwerpen gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

11.3  Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is RunColor.nl slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

Artikel 12  –  Schadevergoeding

12.1  RunColor.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechterlijke regels voor haar risico te komen.

12.2  Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van RunColor.nl komen zijn:   ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de producties, etc.

12.3  RunColor.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

12.4  het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid  van RunColor.nl als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 13  –  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen RunColor.nl en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht in overeenstemming met het Regelement van het Nederlands Arbitrage Instutuut of, indien RunColor.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van RunColor.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.  Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

Artikel 14  –  Nederlandse tekst preveleert 

14.1  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 15  –  Overmacht

15.1  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe gehinderd worden  als gevolg van een omstandgheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

15.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RunColor.nl geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor RunColor.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

15.3  RunColor.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat RunColor,nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

15.5  Voor zover RunColor.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijke zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen gedeeltelijk zelfstandige waarden toekomt, is RunColor.nl gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren.  De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzondelijke overeenkomst.

Artikel 16  –  Eigendomsvoorbehoud

16.1  De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien de klant al wat de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan RunColor.nl verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 17  –  Garantiebepaling

17.1  Op alle producten uit onze internetwinkel zijn de garantiebepalingen van het betreffende merk van toepassing. Die garantiebepaling kunt u opvragen bij het product dat u heeft aangeschaft.  Dit betekent dat RunColor.nl slechts het product in ontvangst neemt en vervolgens doorstuurt naar de leverancier.  De bijbehorende verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Alle rechten voorbehouden.  Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van RunColor.nl.